Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Pamiątki z Krakowa (pamiatkizkrakowa.pl)

§ 1 WARUNKI OGÓLNE:

1. Zamawiający ma obowiązek zapoznać się z regulaminem sklepu internetowego Pamiątki z Krakowa.

2. Sklep internetowy Pamiątki z Krakowa, działający pod adresem www.pamiatkizkrakowa.pl prowadzony jest przez firmę Axtra Wojciech Dąbrowa – z siedzibą 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 5/2, NIP: 676-187-52-58.

3. Sklep internetowy Pamiątki z Krakowa, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.pamiatkizkrakowa.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Pamiątki z Krakowa są podane w złotych polskich i zawierają 23% podatku VAT (są cenami brutto). Ceny nie są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), lecz stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Mogą jednak w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów już zamówionych, Zamawiający jest o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.

§ 2 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez sklep Pamiątki z Krakowa na stronie internetowej.

2. Sklep Pamiątki z Krakowa dołoży wszelkich starań, by każde zamówienie zostało zrealizowane w całości i w jak najkrótszym czasie. Termin realizacji zamówienia nie powinien być dłuższy niż 14 dni, w innym przypadku Zamawiający zostanie poinformowany o przedłużeniu terminu za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Zamawiający składając zamówienie, automatycznie akceptuje regulamin, z wszystkimi jego konsekwencjami.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli będzie zawierać telefon do odbiorcy oraz poprawny adres e-mail.

4. Po złożeniu zamówienia, pracownik sklepu internetowego Pamiątki z Krakowa będzie kontaktować się z Zamawiającym poprzez e-mail lub telefonicznie celem potwierdzenia zamówienia.

5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

6. Sklep Pamiątki z Krakowa zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub odrzucenia zamówienia, jeżeli nie będzie ono spełniało wymagań określonych w niniejszym regulaminie.

7. Sklep Pamiątki z Krakowa zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów.

8. Przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie w pełni zrealizowane. W przypadku braku możliwości pełnej realizacji zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

9. Formę płatności wybiera Zamawiający, zaznaczając w formularzu odpowiednią opcję: płatność na konto lub płatność przy odbiorze przesyłki. W przypadku płatności na konto, towar zostanie wysłany najpóźniej do 5 dni roboczych po wpływie kwoty zamówienia na konto firmowe sklepu Pamiątki z Krakowa. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub nazwisko lub nazwę firmy Zamawiającej. Za opóźnienia przepływu pieniędzy sklep Pamiątki z Krakowa nie odpowiada.

10. Jeśli z jakichkolwiek powodów realizacja zamówienia będzie niemożliwa, Zamawiający będący konsumentem zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej do 30 dni liczonych od dnia zawarcia umowy i otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających czasowo realizację złożonego zamówienia, Zamawiający będący konsumentem, może odstąpić od umowy za zwrotem towaru na koszt sklepu Pamiątki z Krakowa. Jednak sklep Pamiątki z Krakowa może zaproponować Zamawiającemu, będącemu konsumentem, inny towar znajdujący się w ofercie sklepu, o tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za te samą cenę, o czym pisemnie poinformuje Zamawiającego. Zamawiający będący konsumentem ma prawo nieprzyjęcia takiego towaru i odstąpienia od umowy za zwrotem rzeczy na koszt sklepu Pamiątki z Krakowa. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

12. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W przypadku dokonania jednorazowych zakupów za łączną kwotę:

a) ponad 200 zł netto (dostawa Pocztą Polską)

b) ponad 400 zł netto (dostawa poprzez Kuriera UPS)

zamówionych towarów pokrywa sklep Pamiątki z Krakowa. Zasady te nie mają jednak zastosowania w przypadku towarów objętych promocjami czasowymi określonymi na stronie www.pamiatkizkrakowa.pl, oraz w przypadku przesyłek zagranicznych.

Koszty przesyłek są określone odpowiednio na stronach internetowych: UPS - www.ups.com i www.poczta-polska.pl/cennik.htm Dodatkowe szczegóły w dziale Koszty Przesyłki.

14. Sklep Pamiątki z Krakowa za pośrednictwem sklepu internetowego nie obsługuje klientów spoza granic Polski. Osoby z zagranicy pragnące złożyć zamówienie proszeni są o kontakt za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

15. Sklep Pamiątki z Krakowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 3 ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą Zamawiający będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym Pamiątki z Krakowa bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot".

3. Kwota za zwrócone towary przelewana jest na konto Zamawiającego lub przekazem pocztowym do 14 dni. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

§ 4 REKLAMACJE

1. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem Pamiątki z Krakowa za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu, który Zamawiający otrzymuje wraz z zamówionym towarem.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu internetowego Pamiątki z Krakowa. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, jeśli naprawa nie będzie możliwa, sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny, dostępny w sklepie towar do wyboru. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnioną częścią "reklamacja".

3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Zamawiającego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru, nie są też uważane za wadę.

§ 5 RODO

1. Przetwarzanie danych w związku z RODO
Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług(i) przez pamiatkizkrakowa.pl. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez pamiatkizkrakowa.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez pamiatkizkrakowa.pl. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez pamiatkizkrakowa.pl.

2. Prawa przysługujące w związku z nową regulacją
W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:
- żądania od pamiatkizkrakowa.pl dostępu do Państwa danych osobowych,
- uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
- sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

3. Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych
Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,
- zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych,
- zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez pamiatkizkrakowa.pl lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:
- kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający pamiatkizkrakowa.pl sprawdzić prawidłowość tych danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- pamiatkizkrakowa.pl nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie pamiatkizkrakowa.pl są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, pamiatkizkrakowa.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu pamiatkizkrakowa.pl nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Pozostałe prawa

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony pamiatkizkrakowa.pl, jeżeli:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Pamiatkizkrakowa.pl może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

7. Polityka Prywatności
Pamiatkizkrakowa.pl informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z serwisów internetowych pamiatkizkrakowa.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

8.Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych - Wojciech Dąbrowa jest do Państwa dyspozycji pod adresem: info@pamiatkizkrakowa.pl.

9. Odbiorcy Danych Osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:
POCZTA POLSKA SA, KRS: 0000334972, NIP: 5250007313, REGON: 010684960
UPS POLSKA SP Z O. O., KRS: 0000036680, NIP: 5221004200, REGON: 010771280§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu internetowego Pamiątki z Krakowa są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą Zamawiający mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Wyszukiwarka
Język
PolskiDeutschEnglishfun
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Porównywarka
Wybierz produkty do porównania
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Ostatnio oglądane
Statystyki
Gości online: 0
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Aktualna Data: 2024-04-19 18:01
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store